اسطوره شناسی

اساطیر روم و یونان

براي مطالعه و تحقيق درباره شيوه‌ي نگرش انسان اوليه به محيط پيرامونش، يوناني‌ها کمک زيادي به ما نمي‌کنند اما نحوه برخورد اجمالي انسان شناسان با اساطير يوناني شايان توجه است

ایزدهای المپ نشین حاصل ازدواج دو تایتان کرونوس(پدر زمان) و هرا بودند

تایتان ها فرزندان گایا(مادر زمین) و اورانوس(پدر آسمان) بودند و در قله کوه اتریس زندگی می کردند

خدایان روم و یونان

ایزدهای المپ نشین حاصل ازدواج دو تایتان کرونوس(پدر زمان) و هرا بودند

Zeus

زئوس: خدای خدایان

Hera

هرا: ملکه بهشت

Demeter

دیمیتر: خدای کشاورزی

Athena

آتنا: خدای زکاوت

Apollo

آپولو: خدای خورشید

Artemis

آرتمیس: خدای شکار

Ares

اریز: خدای جنگ

Aphrodite

آفرودایت: خدای عشق

Hermes

هرمس: پیغامبر خدایان

تایتان ها فرزندان گایا(مادر زمین) و اورانوس(پدر آسمان) بودند و در قله کوه اتریس زندگی می کردند