نام یونانی: آفرودایت

نام رومی: ونوس

الهه: عشق و زیبایی

والدین: زئوس یا اورانوس و دیونه

همسر: هفائستوس، آرس، آنخیسس

فرزندان: اروس، فبوس، هارمونیا، دیه‌موس، هرمافرودیته، خاریتس، پریاپوس

انیمیشنی کوتاه درباره آفرودایت

آفرودیت یا آفرودیته یا آفرودیتا که در اساطیر یونانی ملقب به الههٔ عشق، زیبایی و شور جنسی و در روم «ونوس» بوده، همچنین اسطوره آفرودیته هم به او نسبت داده شده‌است. آفرودیته جزو دوازده ایزد المپ‌نشین می‌باشد و گفته شده که او بخشایشگر زیبایی و جذب کنندهٔ جنسی بوده که بیشتر اوقات به صورت چهره‌ای با لبخند شیرین یا تمسخر آمیز ترسیم شده، منبع دین او خارجی بوده و از جانب خاورمیانه یعنی از طرف قبرس و کوترا وارد یونان شده‌است