نام یونانی: اوشنس

نام رومی: اوشن

خدای: اقیانوس ها

والدین: اورانوس و گایا

همسر: تتیس

انیمیشنی کوتاه درباره اوشنوس