نگارش

Writing

حل تمرین: ندارد

پیشنیاز: ندارد

تعداد واحد: ۲

نوع درس: اصلی (مشترک)

هدف درس:

آشنایی دانشجویان با مبانی و اصول و ویژگی های نگارش پاراگراف در زبان انگلیسی. معرفی انواع پاراگراف ها و قواعد نقطه گذاری و پیشبرد گام به گام مهارت های نگارشی.

رئوس مطالب:

۱- ساختار پاراگراف
۲- الگوهای سازماندهی و انسجام پاراگراف
۳- انسجام درونی پاراگراف
۴- مشکلات رایج نگارشی
۵- قواعد نقطه گذاری

منابع اصلی:

Birjandi, P, Alavi, M. Nodoushan, M. (2003). Advanced Writing. Tehran Zabankadeh Publication.
Nejad Ansari, D. (2003). Writing Effective Paragraphs. Isfahan: Kanoone Pazhohesh Publications.