ترجمه نوار و فیلم (۲)

Translating Audio- Video Texts (2)

حل تمرین: ندارد

پیشنیاز: ترجمه نوار و فیلم (۱)

تعداد واحد: ۲

نوع درس: تخصصی

هدف درس:

ادامه افزایش توانایی  دانشجویان در ترجمه متون نوار و فیلم و آشنایی با ظرافتهای این گونه ترجمه همراه با تمرین برای ترجمه مطالب به صورت همزمان.

رئوس مطالب:

۱- نوارهای شنیداری و دیداری شامل مکالمات پیشرفته و اخبار و تفسیر.

۲- ترجمه مطالب به صورت همزمان.

منابع اصلی:

نوارهای های شنیداری و دیداری و اخبار (علمی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و ورزشی) و تفسیر علمی و خبری و فیلم های فرهنگی-اجتماعی