رمان (۱)

English Novel (1)

حل تمرین: ندارد

پیشنیاز: ندارد

تعداد واحد: ۲

نوع درس: تخصصی

هدف درس:

آشنایی دانشجویان با تاریخچه و ویژگی های ژانر رمان.

رئوس مطالب:

۱- تاریخچه رمان از پیدایش تا آغاز قرن بیستم

۲- آشنایی با اصطلاحات و تعاریف مربوط به رمان

۳- بررسی یک رمان مانند : غرور و عصب. آرزوهای بزرگ. بلندی های بادگیر

منابع اصلی:

Hawthorn, J. (1989). Studying The Novel. New York: Edward Arnold.
Peck, J. (1983). How to Study a novel. London: Macmillan Education.
Rezai, A. (2002). Introduction to Novel (1). Tehran: SAMT.
Wilson, R. (1987). Novels. London: Longman.

 

عنوان کتاب: فرانکشتاین

Title: Frankenstein

Genres: Gothic fiction, Horror fiction, Science Fiction, Romance novel, Soft science fiction

سال انتشار: ۱۸۲۳

امتیاز از گودریدز: ۴.۱/۵

عنوان کتاب: بلندی های بادگیر

Title: Wuthering Heights

نویسنده: امیلی برونته

Genres: Novel, Gothic fiction, Romance novel, Tragedy

سال انتشار: ۱۸۴۷

امتیاز از گودریدز: ۳.۹/۵

عنوان کتاب: دوریان گری

Title: The Picture of Dorian Gray

نویسنده: اسکار وایلد

Genres: Novella, Fairy tale, Fiction, Ghost story, Victorian literature, Morality play, Christmas Story

سال انتشار: ۱۸۹۰

امتیاز از گودریدز: ۴.۱/۵

عنوان کتاب: آرزوهای بزرگ

Title: Great Expectations

Genres: Novel, Bildungsroman, Graphic novel, Social criticism, Fictional Autobiography

سال انتشار: ۱۸۶۰

امتیاز از گودریدز: ۳.۸/۵

عنوان کتاب: غرور و تعصب

Title: Pride and Prejudice

ژانرا: رمان. فیکشن. کمدی. عاشقانه

سال انتشار: ۱۸۱۲

امتیاز از گودریدز: ۴.۳/۵