واژه شناسی

Morphology

حل تمرین: ندارد

پیشنیاز: ندارد

تعداد واحد: ۲

نوع درس: اصلی (مشترک)

هدف درس:

کسب مهارت در تجزیه واژگان انگلیسی و آشنایی با معانی اجزاء مختلف واژگان یا تک واژها.

رئوس مطالب:

۱- آشنایی با پیشوند

۲- آشنایی با پسوندها

۳- آشنایی با ریشه های یونانی در زبان انگلیسی

۴- آشنایی با ریشه های لاتین در زبان انگلیسی

۵- تمرین حدس معانی واژه های جدید بر اساس تجزیه آن به تکواژهای سازنده آن

منابع اصلی:

– تجویدی. غ. (۱۳۸۲) واژه شناسی. تهران: دانشگاه پیام نور.

Assadorian, A. (2005). Wonder of Words. Tehran: Rahnama Publications.