عنوان کتاب: هنری چهارم بخش دوم

Title: Henry IV Part II

ژانر: نمایش نامه, کمدی, تراژدی, دراما