عنوان کتاب: شب زنده داری فینگن ها

Title: Finnegans Wake

ژانر: رمان. فیکشن

سال انتشار: ۱۹۳۹

امتیاز از گودریدز: ۳.۷/۵

نثر و زبان رمان بیداری فینیگان‌ها چنان پیچیده است، که انگار نویسنده زبانی من در آوردی را عمدا برای سخت فهمی رمانش خلق کرده و اشکال چنین بدجنسی و شیطنتی که از جویس سرزده است این جاست که نسخه ترجمه شده زیادی از این کتاب در دست نیست، اگر هم باشد به زحمت قابل خوانش است و به نسخه راهنمای مطالعه رمان بیداری فینیگان‌ها حتما نیاز خواهد شد. در این متن به بررسی و تحلیل رمان رمان بیداری فینیگان ها خواهیم پرداخت، با نت نوشت همراه باشید