بررسی مقابله ای فارسی و انگلیسی

A Contrastive Analysis of Persian and English

حل تمرین: ندارد

پیشنیاز: ندارد

تعداد واحد: ۲

نوع درس: تخصصی

هدف درس:

آشنایی دانشجویان با روش مقایسه ی دو زبان فارسی و انگلیسی در سه حوزه ی دستور و آواشناسی و واژگان.

رئوس مطالب:

۱- تاریخچه زبانشناسی مقابله ای و مقایسه آن با تجزیه و تحلیل خطا

۲- مقابله ی ساختاری های دستوری دو زبان

۳- مقابله ی سیستم آوایی دو زبان

۴- مقابله ی واژگان دو زبان

منابع اصلی:

Fallahi, M. (1991). Contrastive Linguistics and Analysis of Errors. Tehran: Iran University Press.
Keshavarz, M. H. (1993). Contrastive Analysis and Errors Analysis. Tehran: Rahnama.
Yarmohamadi, L. (2002). A Contrastive Analysis of Persian and English. Tehran: SAMT.