ادبیات جهان

‌World Literature

حل تمرین: ندارد

پیشنیاز: ندارد

تعداد واحد: ۲

نوع درس: اختیاری

هدف درس: آشنایی دانشجویان با آثار چهره های ادبی جهان با گرایش های مکتبی متفاوت. رئوس مطالب: تدریس آثار ادبی جهان در زمینه شعر و داستان و نمایشنامه نظیر:
ادیپ شهریار (سوفوکل)
دن کیشوت
جنایت و مکافات (داستایوفسکی)
مرگ ایوان ایلیچ (تولستوی)
قاتلان (همینگوی)
جایی تمیز و پرنور
مرغ دریایی (چخوف)
پالتو (گوگول)
داغ (چخوف)
مکبث یا هملت یا اتللو (شکسپیر)
مردگان (جویس)
در انتظار گودو (بکت)
مادام بواری(فلوبر)

منابع اصلی:

Mack, M. (1974). World Masterpieces. New York: W.W. Norton Company.
Brown, J. S. (1968). Continental Literature. New York: J. B. Lippincott Company.