پروژه ترجمه

Translation Project

حل تمرین: ندارد

پیشنیاز: ندارد

تعداد واحد: ۲

نوع درس: پایه

هدف درس:

افزایش مهارت در ترجمه دوسویه و کاربرد نظریه های ترجمه بطور عملی در ترجمه کتب به صورت انفرادی.

رئوس مطالب:

۱- انتخاب کتاب مورد نظر

۲- ترجمه کتاب توسط دانشجو و نظارت مستمر استاد.

منابع اصلی: کتب مختلف ترجمه نشده و با توجه به علاقه و توانایی دانشجو و نظر استاد.