عنوان کتاب: تیمون آتنی

Title: Timon of Athens

ژانر: نمایش نامه, کمدی, تراژدی, دراما