نام یونانی: تمیس

نام رومی: جاستیتیا

خدای: عدالت

والدین: اورانوس و گایا

همسر: زئوس

فرزندان: هورای، مویرای

تمیس در اساطیر یونانی، یکی از دختران اورانوس و گایا است. او یکی از تیتان‌ها و تجسم یزدانی دستورهای درست و فتوا دادن بر اساس رسم و سنت و قانون است. تمیس به معنی قانون طبیعت است. او دارای توان غیبگویی بود و گفته شده که او غیبگوی دلفی را بنا نهاده است. او دومین همسر زئوس به شمار می‌رفت و از او صاحب هورای و مویرای شد. تمیس به صورت یک زن عبوس، با چشمانی بسته و دارای یک جفت ترازو و شاخ نمایش داده می‌شود. تمیس قابل قیاس با بانوی عدالت در اساطیر روم باستان است