عنوان کتاب: تاجر ونیزی

Title: The Merchant of Venice

ژانر: نمایش نامه, کمدی, تراژدی, دراما