اصول و روش ترجمه

Techniques and Principles in Translation

حل تمرین: ندارد

پیشنیاز: ندارد

تعداد واحد: ۲

نوع درس: اصلی ( مشترک)

هدف درس:
آشنا ساختن دانشجویان با نظریه های ترجمه و اصول و روش آن.

رئوس مطالب:

۱- تعریف ترجمه

۲- انواع ترجمه

۳- تجزیه و تحلیل دستوری جمله های ساده و مرکب و چگونگی ترجمه آنها

۴- اولویت ها در ترجمه

۵- رعایت جنبه های کاربردی و معنایی و سبکی

۶- ترجمه معنایی

۷- ترجمه ارتباطی

۸- ترجمه لفظ به لفظ

۹- تعادل در ترجمه

۱۰- گفتمان و انواع آن

۱۱- ترجمه مبدا گرا و مقصد گرا

۱۲- ترجمه ماشینی
۱۳- مشکلات ترجمه

منابع اصلی:

Hatim, B. and Mason, I. (1990) Discourse and Translation. New York: Language Group Limited.
New Mark, P. (1988) Approaches of Translation. Hertfordshire: Prentice Hall
International (UK) Ltd. Miremadi, S.A. (1991). Theories of Translation and Interpretation. Tehran: SAMT.
Mollanazar, H. (2001). Principles and Methodology of Translation. Tehran: SAMT