سیری در تاریخ ادبیات (۱)

A Survey of English Literary History (1)

حل تمرین: ندارد

پیشنیاز: ندارد

تعداد واحد: ۴

نوع درس: تخصصی

هدف درس:
آشنایی دانشجویان با تاریخ ادبیات انگلیسی از قرون وسطی تا پایان قرن هجدهم و چگونگی شکل گرفتن ژانرها و جریانات و ادبی در پس زمینه تاریخی-فرهنگی-سیاسی، آشنایی با نویسندگان برجسته هر دوره و مهمترین آثار آنان.
رئوس مطالب:
۱- آشنایی با ادبیات قرن وسطی
۲- آشنایی با ادبیات قرن پانزدهم
۳- آشنایی با ادبیات قرن شانزدهم
۴- آشنایی با ادبیات قرن هفدهم
۵- آشنایی با ادبیات دوران بازگشت
۶- آشنایی با ادبیات قرن هجدهم یا ادبیات آگوستین
۷- بررسی نمونه های آثار ادبی در ادوار مختلف از قبیل قرون وسطی (بیوولف، سرگوین و سلحشور سبزپوش، داستان های کانتربری)، قرن پانزده و شانزدهم (ترانه های عامیانه، دکتر فاستوس اثر مارلو، غزلیاتی از شکسپیر، مارلو سیدنی، اسپنسر)، قرن هفدهم (اشعاری از جان دان، ووان، هربرت، بن جانسون، میلتون و درایدن)، دوران بازگشت و قرن هجدهم (آثاری از پوپ، سویفت، ساموئل جانسون و توماس گری)

منابع اصلی:

Abjadian, A. (2003). A Survey of English Literature. Vol. 1. Tehran: SAMT.
Abrams, M. H. (ed.). (1988). The Norton Anthology of English Literature, Major Authors. (Sixth ed.). New York: W.W. Norton and Company .
Sanders, A. (1999). The Short Oxford History of English Literature. Oxford: Oxford University Press.