خواندن و درک مفاهیم (۲)

Reading (2)

حل تمرین: ندارد

پیشنیاز: خواندن و درک مفاهیم (۱)

تعداد واحد: ۴

نوع درس: پایه

هدف درس:

تقویت مهارت خواندن دانشجویان و افزایش واژگان از طریق خواندن متون با موضوعات مختلف و غیر تخصصی.

رئوس مطالب:

۱- متون مربوط به روانشناسی (ذهن و یادگیری و …)

۲- متون مربوط به فرهنگ و جامعه شناسی (ازدواج. مردم شناسی. زندگی شهر و روستا و …)

۳- متون مربوط به علوم پایه

۴- متون مربوط به بهداشت و پزشکی (پیوند اعضا. ژن درمانی. سرطان و بیماریهای روحی و …)

۵- متون مربوط به علوم فنی (مهندسی در زندگی روزمره و …)

منابع اصلی:

Mack, M. (1974). World Masterpieces. New York: W.W. Norton Company.
Brown, J. S. (1968). Continental Literature. New York: J. B. LiDeedari, R. (1995). English for the Students of Medicine. Tehran: SAMT.
Nowruzi, M. and Birjandi, P. (1990). English for the Students of Humanities. Tehran:
SAMT.
Hartmann, P. and king, M. (2001). Reading Through Interaction. U. S. A: McGrow
Hill.ppincott Company.