خواندن و درک مفاهیم (۱)

Reading (1)

حل تمرین: ندارد

پیشنیاز: ندارد

تعداد واحد: ۴

نوع درس: پایه

هدف درس: آشنایی دانشجویان با مهارتهای خواندن از قبیل تندخوانی، تشخیص ایده اصلی متن، تشخیص اجزای مختلف متن و ….
رئوس مطالب:
1- خواندن متون توصیفی (مثلا توصیف یک کشور، شخص و …)
2- خواندن متون نقلی (داستانی)
3- خواندن متون توضیحی (مثلا دلایل اعتیاد)