نمونه های نثر

An Introduction to English Prose

حل تمرین: ندارد

پیشنیاز: ندارد

تعداد واحد: ۲

نوع درس: اصلی (مشترک)

هدف درس:

آشنایی دانشجویان با متون ساده ی ادبی داستانی و غیر داستانی

رئوس مطالب:
بررسی متونی که به لحاظ نداشتن پیچیدگی های لغوی و نحوی و یا صنایع ادبی نسبتا زودیابند مانند آثار همینگوی و داستانهای کوتاه تولستوی و اسکار وایلد.
۱- نمونه هایی از داستانهای ساده و کوتاه

۲- نمونه هایی از مقاله های توصیفی و ادبی

۳- نمونه هایی از مقاله های استدلالی

منابع اصلی:

Rezai, A. and Ouliainia, H. (1998). Simple Prose Texts.Tehran: SAMT.
Azabdaftari, B. (1996). Simple English Prose. Tehran: Payame Noor University.
Cadden, J. H. (1984). Prose Appreciation for A. Level. London: Holden and Stughton.