مهارتهای ارائه مطلب

Presentation Skills

حل تمرین: ندارد

پیشنیاز: آزمایشگاه (۳)

تعداد واحد: ۲

نوع درس: اختیاری

هدف درس:
آموزش شیوه ارائه شفاهی مطالب مربوط به رشته تخصصی و ایجاد فرصت برای فراگیران برای استفاده از فنون. ارائه مطالب برای انتقال دانسته های خود به دیگران.
رئوس مطالب:
۱- آشنایی با عوامل موثر در ارائه از جمله ارائه کننده -مخاطب-موضوع-هدف و انگیزه ارائه.

۲- آشنایی با خصوصیات سخنرانی عمومی از جمله انواع آن- امکانات و استفاده های صحیح و ناصحیح از امکانات دیداری-شنیداری

۳- خصوصیات سخنرانی عمومی از جمله سخنرانی علمی-زمان و مکان آن و آموزش بخشهای سخنرانی علمی.

منابع اصلی:

-روحانی رانکوهی. م.ت (۱۳۸۵). شیوه ارائه مطالب علمی-فنی. تهران: انتشارات جلوه.

Mandel, S. (1993). Effective Presentation Skills: A Practical Guide for Better Speaking. California: Crisp Publishing Inc.
Smith, T. (1984). Making Successful Presentations. John Willy and Sons, Inc.