رمان (۲)

Novel (2)

حل تمرین: ندارد

پیشنیاز: رمان (۱)

تعداد واحد: ۲

نوع درس: تخصصی

هدف درس:

آشنایی دانشجویان با رمان نو و ویژگی های آن.

رئوس مطالب:

۱- بررسی سیر تحول رمان در قرن بیستم

۲- رمان مدرن و ویژگی های آن

۳- بررسی رمانهای ذیل به صورت بحث های کلاسی یا بررسی مقالات، نقد و بررسی این آثار: لرد جیم یا دل تاریکی، گتسبی بزرگ، خشم و هیاهو، تصویر هنرمند در جوانی، به سوی فانوس دریایی، سیری به هند

 

منابع اصلی:

Rezai, A. (2002). Introduction to Novel (2). Tehran: SAMT.
Faulkner, W. (1956). The Sound and The Fury. New York: Vintage Books.
Zabel, M. D. (1983). The Portable Conrad. London: Penguin Books.