نام یونانی: نماسینی

نام رومی: مونه تا

والدین: اورانوس و گایا

همسر: زئوس

فرزندان: موزها

نماسینی یا نمازینی در اساطیر یونان تجسم شخصیتی حافظه و خالق لغت، فرزند اورانوس و گایا است. او یکی از سه موز ارشد است و از زئوس صاحب نه موز کوچکتر شد