روشهای تدریس زبان خارجی (۱)

Teaching Methods (1)

حل تمرین: ندارد

پیشنیاز: ندارد

تعداد واحد: ۴

نوع درس: تخصصی

هدف درس:
آشنایی دانشجویان با نظریه های آموزش زبان و روشهای آموزش زبان خارجی به کودکان و بزرگسالان.
رئوس مطالب:
۱- آشنایی با تاریخچه ی آموزش زبان دوم (خارجی)
۲- آشنایی با سه رهیافت ساختگرانی، شناختی و انسانگرایی
۳- روش (دستور و ترجمه)
۴- روش (مستقیم)
۵- روش (گفتاری – شنیداری)
۶- روش (خاموش)
۷- روش (تلقینی)
۸- روش (اجتماعی)
۹- روش (ارتباطی)
۱۰- روش (پسامدرن)

منابع اصلی:

Chastain, K. (1988). Developing Second Language Skills. Harcourt Brace Jovanovich Publishers.
Larsen- Freeman, D. (2003). Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford: OUP.
Richards, J. and Rodgers, T. (1986). Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge: CUP.