کلیات زبانشناسی (۲)

Linguistics (2)

حل تمرین: ندارد

پیشنیاز: ندارد

تعداد واحد: ۲

نوع درس: اصلی (مشترک)

هدف درس:
آشنایی با مفاهیم بنیادی زبانشناسی کاربردی و شاخه های مختلف آن.

رئوس مطالب:
۱- تجزیه و تحلیل کلام
۲- نشانه شناسی
۳- جامعه شناسی زبان
۴- روانشناسی زبان
۵- فراگیری زبان اول
۶- فراگیری زبان دوم
۷- زبانشناسی تاریخی
۸- زبان و ساختار و عملکرد مغز انسان

منابع اصلی:

Hudson, G. (1999). Essential Introductory Linguistics. Oxford: Blackwell.
Trask, R. L. (1999). Language: The Basics. New York: Routledge.
Lyons, J. (1981). Language and Linguistics: An Introduction. Cambridge: CUP.