کلیات زبانشناسی (۱)

Linguistics (1)

حل تمرین: ندارد

پیشنیاز: ندارد

تعداد واحد: 2

نوع درس: اصلی (مشترک)

هدف درس:

آشنایی با تاریخچه و مفاهیم بنیادی زبانشناسی نظری.

رئوس مطالب:

۱- ماهیت زبان و تاریخچه آن

۲- زبان طبیعی و ویژگیهای آن

۳- تاریخچه زبانشناسی

۴- تاریخچه خط و نظام نوشتاری زبان

۵- تکواژ شناسی (صرف) و ساخت واژه

۶- ساخت جمله و نحو زبان

۷- ساخت جمله و نحو زبان

۸- معنی شناسی

منابع اصلی:

Akmajian, A., Demers, R. A., Farmer, A. K., and Harnish, R. M. (2001). Linguistics: An Introduction to Language and Communication. Cambridge: MIT.
Fromkin, V. Rodman, R. and N. Hyams. (2003). An Introduction to Language. Seventh Edition. Chicago: Holt, Reihart and Winston, Inc.
Yule, G. (2002). The Study of Language. Cambridge: CUP.