نمايش نامه همانطور که از نامش پيدا است داستاني است به منظور اجرا شدن بر صحنه تئاتر نوشته مي شود. نمايش نامه نويسي نوع ادبي خاصي است که با داستان نويسي تفاوت بسيار دارد. نمايش نامه نويس ملزم به رعايت اصول و قوانين خاصي است که نوع نوشته آن را از ساير انواع داستان نويسي متمايز مي سازد

تاريخچه نمايش نامه نويسي به تراژدي هاي يونان باستان برمي گردد. اولين کسي که اقدام به بررسي و تدوين اصول و مباني نمايش نامه نويسي کرد ارسطو بود .ارسطو نمايش نامه را متشکل از شش جز مي دانست . اجزاي اصلي نمايش نامه از ديدگاه ارسطو شامل داستان ،اخلاق ، گفتار ، فکر ، صحنه آرايي و آواز بودند که در ادامه به اختصار هريک از اين اجزا را تعريف خواهيم کرد. 1) طرح يا داستان: از ديدگاه ارسطو اولين ومهمترين جز نمايش نامه طرح يا داستان است . طرح يا داستان عبارت است از روايت منطقي ماجرا با رعايت روابط علت و معلولي بين حوادث . 2) اخلاق ياشخصيت: منظور از اخلاق يا شخصيت توصيف مناسب خلقيات و ويژگي هاي شخصيت هاي داستان است . 3) گفتاريا بيان: گفتار يا بيان معادل امروزي ديالوگ به معنا ي گفتگو است . در نمايش نامه بايد کليه مکالمات بين شخصيت هاي نمايش نامه با رعايت اصول نمايش نامه نويسي نوشته شود . 4) فکر:عقيده و ايدئولوژِي حاکم بر فضاي داستان که به نظر ارسطومبين طرز تفکرنمايش نامه نويس است. 5) منظره يا صحنه آرايي:از ديدگاه ارسطو طراحي صحنه غير هنري ترين بخش در نوشتن يک نمايش نامه است . 6) آوازيا موسيقي: از ديدگاه ارسطو استفاده از غالب نظم در نمايش نامه منجر به موزون تر شدن روند ماجرا خواهد شد

آخرین نمایشنامه های اضافه شده به کتابخانه

Measure for Measure

Title: Measure for Measure نویسنده: ویلیام شکسپیر ژانر: نمایش نامه, کمدی, تراژدی, دراما دانلود کتاب به زبان انگلیسی Post Views: 244

Pericles, Prince of Tyre

Title: Pericles, Prince of Tyre نویسنده: ویلیام شکسپیر ژانر: نمایش نامه, کمدی, تراژدی, دراما دانلود کتاب به زبان انگلیسی Post Views: 185

The Merry Wives of Windsor

Title: The Merry Wives of Windsor نویسنده: ویلیام شکسپیر ژانر: نمایش نامه, کمدی, تراژدی, دراما دانلود کتاب به زبان انگلیسی Post Views: 279

ورا

اسکار وایلد