نامه نگاری

Letter Writing

حل تمرین: ندارد

پیشنیاز: ندارد

تعداد واحد: 2

نوع درس: پایه

هدف درس:
آشنایی دانشجویان با نظریه های آموزش زبان و روشهای آموزش زبانخارجی به کودکان و بزرگسالان.
رئوس مطالب:
۱- آشنایی با تاریخچه ی آموزش زبان دوم (خارجی)
۲- آشنایی با سه رهیافت ساختگرانی، شناختی و انسانگرایی
۳- روش (دستور و ترجمه)
۴- روش (مستقیم)
۵- روش (گفتاری – شنیداری)
۶- روش (خاموش)
۷- روش (تلقینی)
۸- روش (اجتماعی)

منابع اصلی:

Mack, M. (1974). World Masterpieces. New York: W.W. Norton Company.
Brown, J. S. (1968). Continental Literature. New York: J. B. Lippincott Company.