آزمایشگاه زبان (۲)

Language Lab (2)

حل تمرین: ندارد

پیشنیاز: آزمایشگاه زبان (۱)

تعداد واحد: ۴

نوع درس: پایه

هدف درس:

کسب مهارت در محاوره انگلیسی در سطح پیشرفته و موضوعات تخصصی.

رئوس مطالب:

۱- درک مطلب شنیداری پیشرفته

۲- تمرین گفت و شنود در سطح پیشرفته با توجه به جنبه های منظور شناختی

۳- پیاده کردن نوار (اخبار و نمایشنامه)

۴- یادداشت برداری از سخنرانی های تخصصی

۵- خلاصه نمودن متون شنیداری و ارائه شفاهی آن توسط دانشجو به زبان انگلیسی

۶- سخنرانی دانشجو در موضوعات مختلف و بحث و اظهار نظر پیرامون آن

منابع اصلی:

Dunkel, P. (1982). Advanced Listening Comprehention.Boston: Heinle and Heinle
division of Wadsworth, Inc. Pub. A
Finger, A. (1985). Tune in Tonight: Listening to the News. New York: Newbury
House Publishers, Inc.
Richards, J. C. (1999). New Interchange ( book 3). Cambridge: CUP.

منابع فرعی:

Aspinall, T. (2002). Test Your Listening. London: Penguin English Guides.
Richards, J. C. (1997). Expanding Tactic’s For Listening. Oxford: OUP.
Cook, A. (2000). American Accent Training. New York: Barron’s.