اساطیر یونان و روم

Greek and Roman Myths

حل تمرین: ندارد

پیشنیاز: ندارد

تعداد واحد: ۲

نوع درس: اختیاری

هدف درس: آشنایی دانشجویان با اساطیر کلاسیک یونان و روم و نیز اهمیت و تاثیر این اسطوره ها در ادبیات انگلیسی. رئوس مطالب: ۱- آشنایی با اسطوره های کلاسیک یونان و روم به عنوان یکی از مولفه های مهم فرهنگ و ادبیات غرب

۲- بررسی نمونه هایی از ادبیات انگلیسی (مثلا از شکسپیر) که این اساطیر در آنها نمود یافته اند. ۳- بررسی اهمیت اساطیر در نقد ادبی معاصر (نقد اسطوره شناختی) و مطالعات فرهنگی

منابع اصلی:

Smith, W. (1996). The Wordsworth Classical Dictionary. Ware, Hertfordshire: Wordsworth Editions Ltd.
Bulfinch, T. (1993). The Golden Age of Myth and Legend. Ware, Hertfordshire: Wordsworth Editions Ltd.
Frazev, J. (1992/1993). The Golden Bough. Ware, Hertfordshire: Wordsworth Editions Ltd.
Graves, R. (1955/1966). The Greek Myths. Penguin Books Ltd.