ادبیات جهان

‌World Literature

حل تمرین: ندارد

پیشنیاز: ندارد

تعداد واحد: 2

نوع درس: اختیاری

هدف درس:

آشنایی دانشجویان با مباحث تخصصی دستور زبان انگلیسی

رئوس مطالب:

۱- تجزیه و تحلیل جمله
۲- اشکال مختلف جمله از دیدگاه سبک شناسی
۳- بازنویسی جملات بر اساس معیارهای صوری و معنایی
۴- بررسی پیشرفته ساختار فعل
۵- کاربرد حروف اضافه
۶- افعال دو بخشی
۷- سایر ابعاد پیشرفته دستوری

منابع اصلی:

Halliday, M. A. (1985). An Intruduction to Functional Grammar. London: Edward Arnold.
Leech, G. and Svartvik, J. (2000). A Communicative Grammar of English. London: Longman.
Quirk, R., Greenbaum, S., Leech, G., and Svartvik, J. (1985). A Contemporary Grammar of The English Language. U.S.A: Longman.