دستور و نگارش (۲)

Grammar and Writing (2)

حل تمرین: ندارد

پیشنیاز: دستور و نگارش (۱)

تعداد واحد: ۴

نوع درس: پایه

هدف درس: کسب مهارت و تسلط در دستور زبان انگلیسی با تمرکز بر واحدهای عبارت و قضیه و جمله. رئوس مطالب: کسب مهارت در شناسائی و بکارگیری ۱- جملات مرکب ۲- قضایای قیدی ۳- قضایای وصفی ۴- قضایای اسمی ۵- عبارات وصفی ۶- عبارات اسم مصدری ۷- عبارات مصدری ۸- ساختهای مطلق

منابع اصلی:

Azabdaftari, B. (2002). English Language Grammar for College Students. Tehren: SAMT.
Frank, M. (1972). Modern English (Volume 2). U.S.A: Prentice Hall. Inc.