دستور و نگارش (۱)

Grammar and Writing (1)

حل تمرین: ندارد

پیشنیاز: ندارد

تعداد واحد: ۴

نوع درس: پایه

هدف درس:
کسب مهارت و تسلط در دستور زبان انگلیسی با تمرکز بر اجزای کلام.

رئوس مطالب:

کسب مهارت در شناسایی موارد ذیل و بکارگیری آنها در نگارش

۱- جملات ساده و انواع آن

۲- آشنایی با سه رهیافت ساختگرانی، شناختی و انسانگرایی

۳- روش (دستور و ترجمه)

۴- روش (مستقیم)

۵- روش (گفتاری – شنیداری)

۶- روش (خاموش)

۷- روش (تلقینی)

۸- روش (اجتماعی)

منابع اصلی:

Azabdaftari, B. (2002). English Language Grammar for College Students. Tehren: SAMT.
Frank, M. (1972). Modern English (Volume 1). U.S.A: Prentice Hall, Inc.