مقاله نویسی

Essay Writing

حل تمرین: ندارد

پیشنیاز: ندارد

تعداد واحد: ۲

نوع درس: اصلی (مشترک)

هدف درس:
آموزش شیوه ی نگارش مقالات مختلف.

رئوس مطالب:
۱- آموزش ساختار مقاله به زبان انگلیسی
۲- آموزش شیوه های نگارش مقدمه
۳- آموزش شیوه های نگارش متن اصلی
۴- آموزش شیوه های نگارش نتیجه
۵- نگارش انواع مقالات به زبان انگلیسی همراه با تمرین کلاسی

منابع اصلی:

– کسرائیان. ع؛ فخر روحانی. م.ر. (۱۳۸۰) مقاله نویسی. تهرا: سمت.

White, N. (1997). Writing Power. New York: Kaplan Education Center.