شعر انگلیسی (۲)

English Poetry (2)

حل تمرین: ندارد

پیشنیاز: شعر انگلیسی (۱)

تعداد واحد: ۲

نوع درس: تخصصی

هدف درس:

آشنایی دانشجویان با شعر شاعران انگلیسی قرن بیستم (به ویژه شعر نوگرا و پسانوگرا).
رئوس مطالب:
۱- ویژگیهای اشعار شعرای مدرنیست
۲- ویژگیهای اشعار پست مدرن
۳- بررسی و تحلیل اشعاری از شاعران این دوره مانند: هاردی، هاوسمن، ادوین آرلینگتون رابینسون، والتر دولامر، رابرت فراست، سندبرگ، استیونز، ویلیامز، پاند، لارنس، رابینسون جفرز، ماریان جفرز، ماریان مور، تی اس الیوت، مک لیش، کامینز، اودن، دیلان توماس، فیلیپ لارکین، دنیس لورتر، آلن گینسبرگ، تدهیوز، سیلویا پلات، جان اشبری، کرگ رین.

منابع اصلی:

Abrams, M. H. (ed.). (1988). The Norton Anthology of English Literature. New York: W.W. Norton & Company.
Ellmann, R. and O’Clair, R. (eds). (1993). The Norton Anthology of Modern Poetry. New York: W.W. Norton & Company.
Perrine, L. (1974). Literature: Structure, Sound and Sense. Vol. 2. New York: Harcourt Brace Jovanovich.