ادبیات انگلیسی (۲)

English Literature (2)

حل تمرین: ندارد

پیشنیاز: ندارد

تعداد واحد: ۴

نوع درس: پایه

هدف درس:
آشنایی دانشجویان با چگونگی تحلیل شعر بعنوان یک نوع مهم ادبی.
رئوس مطالب:
۱- تعریف شعر: ۱-۱ زبان شعر و تفاوت آن با نثر ۲-۱ آهنگ کلام شعری
۲- چگونگی تحلیل شعر:

۱-۲ بررسی معانی لغوی و ضمنی کلمات

۲-۲ تعیین معنای سطحی شعر

۳-۲ پیدا کردن صور خیال

۴-۲ تشبیه و استعاره و نماد و سایر صناعات لفظی

۵-۲ وزن و قافیه

۶-۲ صناعات شعری

۷-۲ ارتباط بین معنا و قافیه و وزن و صناعات شعری

۸-۲ شناخت انواع شعر

۹-۲ منظور و مقصد نهایی شاعر

منابع اصلی:

Perrine, L. (1977). Literature: Structure, Sound and Sense. New York: Harcourt Giovanovich Inc.
Rezai, A. (1996). Poetry in English. Tehran: SAMT.