آدبیات تطبیقی

Comparative Literature

حل تمرین: ندارد

پیشنیاز: ندارد

تعداد واحد: 2

نوع درس: اختیاری

هدف درس:
آشنایی دانشجویان با ادبیات تطبیقی و فعالیت های انجام شده به ویژه در زمینه ی ادبیات انگلیسی و فارسی.

رئوس مطالب:

۱- درآمد بر مبانی نظری ادبیات تطبیقی
۲- مروری بر تاریخچه فعالیت های انجام شده در اروپا و آمریکا
۳- مروری بر تاریخچه ادبیات تطبیقی فارسی-انگلیسی
۴- ارائه نمونه هایی از متون ادبیات تطبیقی
۵- ارائه کار عملی توسط دانشجو

منابع اصلی: – مینوی.م. (۱۳۶۷). هشت گفتار. تهران: طوس. – صفاری. ک. (۱۳۵۷). افسانه ها و داستانهای ایرانی در ادییات انگلیسی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران

Yohannan, J. D. (1977). Persian Poetry in England and America. New York: Caravan Book.