ادبیات کودکان

Children's Literature

حل تمرین: ندارد

پیشنیاز: ندارد

تعداد واحد: ۲

نوع درس: اختیاری

هدف درس:
آشنایی دانشجویان با ادبیات کودکان و ارائه نمونه های آن به زبان انگلیسی و زبان فارسی.
رئوس مطالب:
۱- مروری بر تاریخچه ی ادبیات کودکان به زبان انگلیسی.

۲- مروری بر ادبیات کودکان در آمریکا و اروپا (مانند تام سایر و آلیس در سرزمین عجایب) و اشعاری به زبان انگلیسی از دیدگاه کودکان جهت آشنایی با نگرش و دنیای تخیلی آنان.

۳- نمونه هایی از افسانه پریان مانند سیندرلا و زیبای خفته و روباه و انگور و سفید برفی و غیره

۴- نگاهی به آثار معاصر در زمینه ادبیات کودکان مانند ارباب حلقه ها و هری پاتر

منابع اصلی:

– مندنی پور. ش (۱۳۸۲)

Carpenter, H. and Prichard, M. (1984). Oxford Companion to Children’s Literature. London: Oxford University Press.
Carpenter, H. (2001). Continuum Encyclopedia of Children’s Literature. New York: Continuum.
Stevenson, L. S. (1992). A Children’s Garden of Verses. London: Oxford University Press.
Summer Field, G. (1984). Fantasy and Reason: Children’s Literature in 18th Century. London: Methuen.
Weston, T. (1987). 365 Bedtime Stories. England: Brimax Books.