English_translation_Bachelor

پست های مربوط به رشته مترجمی زبان انگلیسی مقطع کارشناسی

Comparative Literature

آدبیات تطبیقی Comparative Literature حل تمرین: ندارد پیشنیاز: ندارد تعداد واحد: 2 نوع درس: اختیاری دانلود کتاب های این درس هدف درس:آشنایی دانشجویان با ادبیات تطبیقی و فعالیت های انجام شده به ویژه در زمینه ی ادبیات انگلیسی و فارسی. رئوس مطالب: ۱- درآمد بر مبانی نظری ادبیات تطبیقی۲- مروری بر تاریخچه فعالیت های انجام …

Comparative Literature Read More »

Grammar

ادبیات جهان ‌World Literature حل تمرین: ندارد پیشنیاز: ندارد تعداد واحد: 2 نوع درس: اختیاری دانلود کتاب های این درس هدف درس: آشنایی دانشجویان با مباحث تخصصی دستور زبان انگلیسی رئوس مطالب: ۱- تجزیه و تحلیل جمله۲- اشکال مختلف جمله از دیدگاه سبک شناسی۳- بازنویسی جملات بر اساس معیارهای صوری و معنایی۴- بررسی پیشرفته ساختار …

Grammar Read More »

Translation Project

پروژه ترجمه Translation Project حل تمرین: ندارد پیشنیاز: ندارد تعداد واحد: ۲ نوع درس: پایه دانلود کتاب های این درس هدف درس: افزایش مهارت در ترجمه دوسویه و کاربرد نظریه های ترجمه بطور عملی در ترجمه کتب به صورت انفرادی. رئوس مطالب: ۱- انتخاب کتاب مورد نظر ۲- ترجمه کتاب توسط دانشجو و نظارت مستمر …

Translation Project Read More »

The Structure of Persian Language

ساخت زبان فارسی The Structure of Persian Language حل تمرین: ندارد پیشنیاز: ندارد تعداد واحد: ۲ نوع درس: تخصصی دانلود کتاب های این درس هدف درس: آشنایی با دستور زبان فارسی بر پایه یکی از مکاتب زبانشناسی رئوس مطالب: ۱- تعریف دستور زبان. تعریف مقولات دستوری و تعریف ساختارهای نحوی ۲- گروه اسم NP/DP : …

The Structure of Persian Language Read More »