بررسی ترجمه آثار ادبی

‌World Literature

حل تمرین: ندارد

پیشنیاز: ندارد

تعداد واحد: ۲

نوع درس: اختیاری

هدف درس:

بررسی متون ترجمه شده ادبیات فارسی و انگلیسی بمنظور آشنایی  با روشهای بکار برده شده در ترجمه اینگونه متون و نقد و بررسی آنها.

رئوس مطالب:
 در این درس گزیده هایی از متون نظم و نثر معاصر فارسی با ترجمه های انگلیسی آنها و بالعکس مقابله و مقایسه می شود و موارد تشابه و تفاوت از حیث واژگان و ساختار و معنا و سبک و کاربرد بررسی و تحلیل می شود و در هر مورد بر اساس موضوعات مورد بحث پیشنهادهایی برای ترجمه قابل قبول تر ارائه می گردد.

منابع اصلی:

-خزاعی فر. ع.(۱۳۸۰). ترجمه متون ادبی. تهران: انتشارات سمت.

-آثار ترجمه شده نظم و نثر ادبیات فارسی و انگلیسی به انتخاب استاد.