ترجمه (۲)

Translation (2)

حل تمرین: ندارد

پیشنیاز: ترجمه (۱)

تعداد واحد: ۲

نوع درس: تخصصی

هدف درس:

آشنایی دانشجویان با شیوه های ترجمه و افزایش توانایی در ترجمه متون مختلف علی معلولی و مقایسه ای و فرایندی و… از انگلیسی به فارسی و بالعکس.

رئوس مطالب:

۱- ترجمه ی متون علی-معلولی
۲- ترجمه ی متون مقایسه ای
۳- ترجمه ی متون فرآیندی
۴- ترجمه ی مقالات علمی

منابع اصلی:

متون برگزیده توسط استاد به تناسب موضوع (از آنجا که متون مورد استفاده تنها یکبار قابلیت کاربرد دارد و باید با یک متن جدید عوض شود کتاب خاصی را نمی توان برگزید.)