ترجمه (۱)

Translation (1)

حل تمرین: ندارد

پیشنیاز: ندارد

تعداد واحد: ۲

نوع درس: تخصصی

هدف درس:
آشنایی دانشجویان با شیوه های ترجمه و همچنین افزایش توانایی در ترجمه متون مختلف داستانی و توصیفی و توضیحی و … از انگلیسی به فارسی و بالعکس

رئوس مطالب:

۱- ترجمه متون توصیفی

۲- ترجمه ی متون توضیحی

۳- ترجمه ی متون داستانی

منابع اصلی:

متون برگزیده توسط استاد به تناسب موضوع ( از آنجه که متون مورد استفاده تنها یکبار قابلیت کاربرد دارد و باید با یک متن جدید عوض کتاب خاصی را نمی توان برگزید).