ترجمه مکاتبات و اسناد (۲)

Translating Legal Deeds and Correspondence-(2)

حل تمرین: ندارد

پیشنیاز: ترجمه مکاتبات و اسناد (۱)

تعداد واحد: ۲

نوع درس: تخصصی

هدف درس:
ادامه آشنایی دانشجویان با ترجمه مکاتبات بازرگانی و اسناد ثبتی و سیاسی.

رئوس مطالب:

۱- ترجمه استاد ثبتی (سند ازدواج و حکم طلاق و وکالتنامه و وصیتنامه و اساسنامه شرکت و…)

۲- ترجمه اسناد سیاسی (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و منشور سازمان ملل متحد و…)

منابع اصلی:

– اصلان زاده. ر. (۱۳۸۶). نمونه های عملی ترجمه اسناد و مدارک. تهران: سمت
– توانگر. ه. (۱۳۷۵). ترجمه مکاتبات و اسناد۲. تهران: انتشارات پیام نور.