ترجمه مکاتبات و اسناد (۱)

Translating Legal Deeds and Correspondence (1)

حل تمرین: ندارد

پیشنیاز: ندارد

تعداد واحد: ۴

نوع درس: پایه

هدف درس:

آشنایی دانشجویان با ترجمه مکاتبات بازرگانی و اسناد رسمی.

رئوس مطالب:

۱- ترجمه مدارک عمومی شامل: شناسنامه و گواهینامه رانندگی و گواهینامه عدم سوء پیشینه کیفری و پروانه کسب و …

۲- ترجمه مدارک تحصیلی شامل: گواهینامه پایان دوره متوسطه و دانشنامه و ریز نمرات دوره کارشناسی و

۳- ترجمه مکاتبات بازرگانی شمال: الف) آگهی های مناقصه و مضاربه و مشارکت و استخدام و غیره. ب) نامه های تجاری مانند استعلام. فرم سفارش. نامه شکایت. گواهی بیمه. اسناد بانکی مانند درخواست اضافه برداشت و حواله بانکی و غیره.

منابع اصلی:

– اصلان زاده. ر. (۱۳۸۶). نمونه های علمی ترجمه اسناد و مدارک. تهران: سمت
– توانگر. ه. (۱۳۷۵). ترجمه مکاتبات و اسناد۱. تهران: انتشارات پیام نور.