ترجمه متون مطبوعاتی

Translating Journalistic Texts

حل تمرین: ندارد

پیشنیاز: خواندن متون مطبوعاتی

تعداد واحد: ۲

نوع درس: تخصصی

هدف درس:

آشنایی دانشجویان با روشها و فنون ترجمه مقالات و گزارشهای خبری روزنامه ها و مجلات خبری معتبر بین المللی و داخلی همراه با تمرین عمل در خصوص پیشبرد این مهارت ها در کلاس.

رئوس مطالب:

۱- آشنایی با تاریخچه ی آموزش زبان دوم (خارجی)

۲- آشنایی با سه رهیافت ساختگرانی، شناختی و انسانگرایی

۳- روش (دستور و ترجمه)

۴- روش (مستقیم)

منابع اصلی:

– روزنامه های معتبر داخلی (به زبان انگلیسی) و خارجی