ترجمه متون اسلامی

Translating Islamic Texts

حل تمرین: ندارد

پیشنیاز: ندارد

تعداد واحد: ۲

نوع درس: تخصصی

هدف درس:

بکارگیری عملی آموخته ها در درس بررسی ترجمه آثار اسلامی در ترجمه آثار اسلامی از انگلیسی به فارسی و بالعکس.

رئوس مطالب:
ترجمه  متونی در خصوص:
۱- توحید
۲- نبوت
۳- معاد
۴- امامت
۵- جهاد
۶- عدل

منابع اصلی:

متون برگزیده توسط استاد به تناسب موضوع (از آنجا که متون مورد استفاده تنها یکبار قابلیت کاربرد دارد و باید با یک متن جدید عوض شود کتاب خاصی را نمی توان برگزید.)