ترجمه ی متون اقتصادی

Translating Economic Texts

حل تمرین: ندارد

پیشنیاز: ندارد

تعداد واحد: ۲

نوع درس: تخصصی

هدف درس:

آشنایی دانشجویان با ساختار و واژگان بکار رفته در متون اقتصادی و کسب مهارت عملی در ترجمه و ویرایش این متون.
رئوس مطالب:

۱- تعریف اقتصاد

۲- مکاتب اقتصادی

۳- بهره وری

۴- عرضه و تقاضا

۵- تورم

۶- رشد اقتصادی

۷- بیکاری و …

۸- روش (اجتماعی)

منابع اصلی: کتب مربوط به اصول مقدماتی علم اقتصاد نظیر:

Begy, D. (1994). Economics. London: Mc- Grawhill.