ترجمه نوار و فیلم (۱)

Translating Audio- Video Texts (1)

حل تمرین: ندارد

پیشنیاز: ندارد

تعداد واحد: ۲

نوع درس: تخصصی

هدف درس:

آماده نمودن دانشجویان برای درک مطالب دیداری و شنیداری از طریق افزایش توان تشخیص اصوات و ترکیبهای آنها و واژه ها و عبارات در جهت توانایی ترجمه متون نوار و فیلم.

رئوس مطالب:

۱- نوارهای شنیداری و دیداری شامل مکالمه داستان

۲- ترجمه مطالب به صورت همزمان

منابع اصلی:

– نوارهای دیداری و شنیداری مربوط به مکالمات روزمره در موقعیت های مختلف فیلم های آموزشی

Samiee Nasr, M. (1997). Common Cinematic Expressions. Tehran: Yadvareh.