ساخت زبان فارسی

The Structure of Persian Language

حل تمرین: ندارد

پیشنیاز: ندارد

تعداد واحد: ۲

نوع درس: تخصصی

هدف درس:

آشنایی با دستور زبان فارسی بر پایه یکی از مکاتب زبانشناسی

رئوس مطالب:

۱- تعریف دستور زبان. تعریف مقولات دستوری و تعریف ساختارهای نحوی

۲- گروه اسم NP/DP : هسته و وابسته های پیشرو و وابسته های پیرو

۳- گروه فعل VP

۴- گروه حرف اضافه PP

۵- گروه صفت AP

۶- جمله IP

۷- جمله واره CP

۸- ساختارهای قیدی

منابع اصلی:

– باطنی. م. ر. (۱۳۸۴). توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی. تهران: امیر کبیر.
-مشکوه الدینی. م. (۱۳۶۶). دستور زبان فارسی بر پایه نطریه گشتاری.
– میر عمادی. ع. (۱۳۷۶). نحو زبان فارسی بر پایه نظریه حاکمیت و مرجع گزینی. تهران: سمت.
-غلامعلی زاده. خ. (۱۳۸۰). ساخت زبان فارسی. تهران: احیاء کتاب.