بررسی آثار ترجمه شده اسلامی

A Survey of Translated Islamic Texts

حل تمرین: ندارد

پیشنیاز: ندارد

تعداد واحد: ۲

نوع درس: اصلی(مشترک)

هدف درس:
آشنایی دانشجویان با شیوه های ترجمه متون اسلامی و بررسی نقاط ضعف و قوت آنها.
رئوس مطالب:
۱- آشنایی با شیوه های مختلف ترجمه بکار گرفته شده در ترجمه متون اسلامی
۲- بررسی تطبیقی ترجمه های موجود متون اسلامی
۳- آشنایی با شیوه های مختلف ترجمه اصلاحات و واژگان فاقد معادل دقیق در زبان مقصد

منابع اصلی:

Elahi Ghomshei, H. (1992). A Survey of Translation of Islamic Texts. Tehran: SAMT.
Chittick, W, C. (1982). ” The Ruler and Society” (An English Translation of Imam Ali’s Instructions to Malik al- Ashtar with Explanatory Notes) in The Spiritual Life. Tehran: Be’that Foundation.
Manafi Anari, S. (1990). A Study of Islamic Texts in English Translation. Tehran: SAMT.